Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 342

ชื่อ      นางสาววิมล ชาตะมีนา         ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง             

ชื่อหลักสูตร/สาขา   Advanced Management Program

แหล่งทุน         สำนักงาน ก.พ.                                                        

สถานที่           ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                  

ระยะเวลา        3-26 มิถุนายน 2559                                                                            

 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์