ชื่อ นายธีวรา สุมาวงศ์  นิติกรชำนาญการ  สำนักกฎหมาย

ฝึกอบรมหลักสูตร   Financial Sector Legal Frameworks

แหล่งทุนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ   IMF

สถานที่  สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา   5 – 9 กันยายน 2559

 

รายงานผล