ชื่อ นายอธิก  นามสกุล เล้าสกุล

ตำแหน่ง เศรษฐกร  ระดับ ปฏิบัติการ

สังกัด สำนักนโยบายการคลัง  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง

ไปฝึกอบรมหลักสูตร Government Finance Statistics (GFS)

จัดโดย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF)

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559

มีกำหนดเวลา 26 วัน

 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์