ชื่อ นางสาวมณีขวัญ นามสกุล จันทรศร

ตำแหน่ง เศรษฐกร ระดับ ชำนาญการ

สังกัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ไปอบรมที่ Policy Research Institute, Ministry of Finance, Japan

หลักสูตร Economic Policies 2016

ณ ประเทศ ญีุ่ปุ่น

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 - 10 มิถุนายน 2559

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์