ชื่อ  นายศศิน พริ้งพงษ์

ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

สังกัด  สำนักนโยบายภาษี

ฝึกอบรมหลักสูตร  Macroprudential Policies (MPP)

แหล่งทุน  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

สถานที่  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา  6 – 10 มิถุนายน 2559

 

รายงานผลฝึกอบรม