Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 640

ชื่อ นางสาวนภา วรวรางกูร  

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ  

สังกัด สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 

ชื่อ นายจักรี พิศาลพฤกษ์  

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ  

สังกัด สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 

ฝึกอบรมหลักสูตร Financial Programming and Policies

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 12-23 มกราคม 2558

รายงานผลฝึกอบรม