ชื่อ นางสาวนภา วรวรางกูร  

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ  

สังกัด สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 

ชื่อ นายจักรี พิศาลพฤกษ์  

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ  

สังกัด สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 

ฝึกอบรมหลักสูตร Financial Programming and Policies

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 12-23 มกราคม 2558

รายงานผลฝึกอบรม