ชื่อ  นายสมคิด บุญล้นเหลือ

ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

สังกัด  สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

ฝึกอบรมหลักสูตร Macroeconomic Management in Resource Rich Countries (MRC)

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

สถานที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559

 

รายงานผลฝึกอบรม