ชื่อ  นางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย

ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

สังกัด  สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน

ฝึกอบรมหลักสูตร  Macroeconomic Management for Senior Officials (MMSO)

แหล่งทุน  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

สถานที่  สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา  23 - 27 พฤษภาคม 2559

 

รายงานผล