Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 364

ชื่อ  นางสาวอรกันยา เตชะไพบูลย์

ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการ

สังกัด  สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

ฝึกอบรมหลักสูตร External Vulnerabilities (EXV)

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

สถานที่ กรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 16 - 20 พฤษภาคม 2559

 

รายงานผล