Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 353

ชื่อ  นายพนันดร อรุณีนิรมาน

ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการ

สังกัด  สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

ฝึกอบรมหลักสูตร  The Use of DSGE Models in the Policy - Making Process (DSGE) 

แหล่งทุน  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

สถานที่  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา  20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559

 

 

รายงานผล