Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 385

ชื่อ นางสาวพิมพ์นารา หิรัญกสิ
ตำแหน่ง เศรษฐกร ระดับ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
ไปปฏิบัติงานให้กับ IMF – Singapore Regional Training Institute 
ณ ประเทศ สิงคโปร์
ตำแหน่งที่ไปปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรม
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559
มีกำหนดเวลา 12 วัน

 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์