นางณัชกานต์ สว่างอารมณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม 

ประชุมสัมมนา เรื่อง Directors of Training Meeting 

วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2559 

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์