นายณัฐพล สุภาดุลย์ เศรษฐกรชำนาญการ

สังกัด สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน 

ฝึกอบรมหลักสูตร Sovereign Asset and Reserve Management -

A Framework for Strategic Asset Allocation 

แหล่งทุน IMF 

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 

รายงานผล