ชื่อ นางสาวปิยวัลย์ ศรีขำ 

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ 

สังกัด สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน 
ฝึกอบรมหลักสูตร Selected Issues in the Evolving FinancialRegulatory Framework (FRF) 
แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
สถานที่  สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ระยะเวลา  11 – 15 มกราคม 2559
 

 

รายงานผลการฝึกอบรม