1. นางสาวสุธีรา ศรีทอง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ 

    สังกัด สำนักนโยบายการออมและการลงทุน
2. นางสาวพิมพัชรา กุศลวิทิตกุล ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ 
    สังกัด สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
3. นางสาวนุจนีย์ พลล้ำ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ 
    สังกัด สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 
ฝึกอบรมหลักสูตร Macroeconomic Diagnostics (MDS) 
สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ระยะเวลา  7 – 18 มีนาคม 2559