ชื่อ วรปรานี  สิทธิสรวง 

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

สังกัด สำนักกฏหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร Fiscal and Tax Law (FTLW)

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

สถานที่    ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 21 มีนาคม – 25  มีนาคม  2559

 

รายงานผล