1. นางสาวกุสุมา คงฤทธิ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

2. นางสาวสุชีรา ทองประกอบ เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 

ฝึกอบรมหลักสูตร Financial Programming andPolicies (FPP)

แหล่งทุนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

สถานที่สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 11 – 22 มกราคม 2559