ชื่อ นางปิยะนาถ พงศ์โชติวัฒน์ 

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

สังกัด สำนักกฏหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร Legal Aspects of International Financial Institutions

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 7  – 11  ธันวาคม  2558

รายงานผลการฝึกอบรม