ชื่อ      นายวโรทัย  โกศลพิศิษฐ์กุล         ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง             

สำนัก             -                                                                                                        

ชื่อหลักสูตร/สาขา  Financial Development in Asia and Korea รุ่นที่ 10

แหล่งทุน         Ministry of Strategy and Finance, Republic of Korea                                                        

สถานที่           กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี                                                                  

ระยะเวลา        6-8 ตุลาคม 2558                                                                            

 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์