Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 502

ชื่อ นายอธิก    นามสกุล  เล้าสกุล

ตำแหน่ง เศรษฐกร  ระดับ ปฏิบัติการ

สังกัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

ฝึกอบรมหลักสูตร Cross Border Position Statistics  

สถานที่ ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 15 - 28 พฤศจิกายน 2558

รายงานผลการฝึกอบรม