ชื่อ      ณัฏฐ์รวี           นามสกุล         กรรณุมาตร์

ตำแหน่ง         เศรษฐกร         ระดับ   ชำนาญการ

สังกัด   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง         กระทรวง         การคลัง

ไปฝึกอบรม

ณ ประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ตำแหน่งที่ไปปฏิบัติงาน   เศรษฐกรชำนาญการ

ตั้งแต่วันที่       26      ถึงวันที่ 30      ตุลาคม  2558

มีกำหนดเวลา    5        วัน

ไฟล์ฉบับสมบรูณ์