ชื่อ      นายวโรทัย  โกศลพิศิษฐ์กุล         ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง             

สำนัก             -                                                                                                        

ชื่อหลักสูตร/สาขา  Regional Economic and Financial Monitoring (Executive Program)

แหล่งทุน         Asian Development Bank (ADB)                                                        

สถานที่           กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี                                                                  

ระยะเวลา        6-8 ตุลาคม 2558                                                                            

รายงานผลการฝึกอบรม