Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 454

นางสาวโสมรสี อยู่โพธิ์

เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง

อบรมหลักสูตร Financing Energy Efficient Buildings

ณ ประเทศสิงคโปร์

ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

มีกำหนดเวลา 3 วัน

 

รายงานผลการฝึกอบรม