ชื่อ นางสาวพีรพรรณ สุวรรณรัตน์

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

สังกัด สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง              

เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรRegional Economic and Financial Monitoring

แหล่งทุน   Asian Development Bank และกระทรวงยุทธศาสตร์และการคลังแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

ณ ประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี

ระยะเวลา 12-23 ตุลาคม 2558                                                              

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์