Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 435

1. นางสาวธีราภา ธีรรัตนสถิต  เศรษฐกรปฏิบัติการ   สำนักนโยบายการคลัง 

2. นางสาวเกษราภรณ์ จงวิไลเกษม เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ฝึกอบรม หลักสูตร Macroeconomic Management and Fiscal Policy

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์  

ระยะเวลา 5 -16 ตุลาคม 2558

รายงานผลการฝึกอบรม