Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 755

 

ชื่อ นายอมรศักดิ์ มาลา

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ  

สังกัด สำนักนโยบายระบบการคุ้มครอง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 

ชื่อ นายสุรเชษฐ์ ศศิพงศ์ไพโรจน์

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ  

สังกัด สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 

ฝึกอบรมหลักสูตร Bank Restructuring and Resolution

แหล่งทุนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

สถานที่สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2558

 

รายงานผลการฝึกอบรม