Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 564

ชื่อ นายปฐมพงษ์  เอกวณิชชาญ   

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ 

สังกัด สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 

ฝึกอบรมหลักสูตร  Risk – Based Banking Supervision (BSO)

แหล่งทุน  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

สถานที่  สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 12–16 มกราคม 2558 

 

 

 

 

รายงานผลการฝึกอบรม