ชื่อ  นวพร      นามสกุล  วิริยานุพงศ์

ตำแหน่ง  เศรษฐกร     ระดับ  ชำนาญการพิเศษ

 

ชื่อ  ปณิธาน      นามสกุล  สุขสำราญ

ตำแหน่ง  เศรษฐกร     ระดับ  ชำนาญการ

 

สังกัด  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 

ฝึกอบรมหลักสูตร  Financial Inclusion

แหล่งทุน  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

สถานที่  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558

 

 

 

รายงานผลการฝึกอบรม