รายงานสรุปผลการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล   นายปัณณ์ อนันอภิบุตร                                                                                 .
ตำแหน่ง   เศรษฐกร                              ระดับ   ชำนาญการพิเศษ                                       .
สังกัด (สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม)    นโยบายการคลัง                                                                        .
ไปปฏิบัติงานให้กับ    ธนาคารโลก                                                                               .
ณ ประเทศ    สหรัฐอเมริกา                                                                                      
ตำแหน่งที่ไปปฏิบัติงาน    ที่ปรึกษาอาวุโสประจำกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                     
ไปปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่    1 พฤศจิกายน 2561             ถึงวันที่    31 ตุลาคม 2563                    .

รายละเอียดการไปปฏิบัติงาน   ข้าพเจ้าปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยของกรรมการบริหาร (Executive Director: ED) 
ของกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนทั้งหมด 11 ประเทศ โดยข้าพเจ้ามีภารกิจหลักในการพิจารณา
วาระการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล ประสานกับประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มออกเสียง 
โดยเฉพาะวาระเกี่ยวกับ International Bank for Reconstructionand Development(IBRD) และ 
International Development Association (IDA) สำหรับให้ ED ใช้ในการเสนอความเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของ ED ในคณะกรรมการ (Committee) ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาประโยชน์ของประเทศในกลุ่มสมาชิก                                             

สรุปข้อคิดเห็น ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คิดว่าจะนำมาปรับปรุงใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศ
การดำเนินงานของธนาคารโลกมีลักษณะเป็นพหุภาคี (Multilateralism) ซึ่งสะท้อนผลประโยชน์อันหลากหลาย
ของประเทศสมาชิก จึงจำเป็นต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งรับฟัง
  และเปิดโอกาสให้สมาชิกมีพื้นที่
ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่ความร่วมมืออย่างแท้จริง นอกจากนี้ 
ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความแตกต่างในระดับการพัฒนาของประเทศต่างๆ และตระหนักว่า “การพัฒนา (Development)” เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีความหลากหลาย
เช่น จากเอกสารของธนาคารโลกมีการจัด
หมวดหมู่ของหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับ “การพัฒนา” เอาไว้ถึงกว่า 100 หัวข้อ      

การนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยควรให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสที่เท่าเทียม (Equality of Opportunity)  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติทางด้านการศึกษาและสาธารณสุข และควรมุ่งเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและ
นำ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) มาใช้เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การให้ความคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) เพื่อรองรับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของระบบ
เศรษฐกิจแบบ
ชั่วคราว (Gig Economy) ซึ่งมีแนวโน้มจะทำให้การจ้างงานมีลักษณะชั่วคราวมากขึ้น          

วันกลับเข้าปฏิบัติราชการ1.   1 พฤศจิกายน 2563                                                                 .