ชื่อ นายวัชรินทร์                          นามสกุล ทดลา

ตำแหน่ง เศรษฐกร                                     ระดับ ชำนาญการ

สังกัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง       กระทรวงการคลัง

ชื่อ นาสาวณัฐสุดา                       นามสกุล ปาลวัฒน์วิไชย       ไฟล์ฉบับสมบูรณ์ 

ตำแหน่ง เศรษฐกร                                     ระดับ ชำนาญการ

ไปฝึกอบรมหลักสูตร Bank Restructuring and Resolution

ณ ประเทศ สิงคโปร์

ตั้งแต่วันที่ 13-17 มกราคม 2563

มีกำหนดเวลา 5 วัน

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์