Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 30

ชื่อ       นางสาวรุ่งทิพย์  จินดาพล เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ                            

            นางสาวนุจนีย์  พลล้ำ เศรษฐกรชำนาญการ

สังกัด     สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน   

หลักสูตร    Financial Development and Financial Inclusion

แหล่งทุน    กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)                                                      

สถานที่      IMF – Singapore Regional Training Institute สาธารณรัฐสิงคโปร์                   

ระยะเวลา   4 – 15 พฤศจิกายน 2562   

รายงานผลการฝึกอบรม