Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 25

ฝึกอบรมปี 2562 ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ หลักสูตร WTO Trade Facilitation Agreement 

1. ทำให้ทราบถึงเนื้อหาของ WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) ซึ่งประกอบด้วย 24 Articlesโดยกล่าวถึง อาทิ (1) การแสดงข้อมูลที่จำเป็นต่อสาธารณะอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านส่งออกและนำเข้าไม่ว่าจะเป็นอัตราค่าธรรมเนียม ขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบหรือกฎหมาย และข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ (2) การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรล่วงหน้า (Advance Ruling) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า (3) มีระบบการจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้ในการจัดการและควบคุมด้านพิธีการศุลกากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (4) การมีระบบ Single Window ในการยื่นเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า เป็นต้น

2. เนื่องจากประเทศไทยมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ตามบทบัญญัติภายใต้ความตกลง WTO TFA แล้ว โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับการบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานอนุกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นอนุกรรมการ และอธิบดีกรมศุลกากรเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ อย่างไรก็ดี หลังจากการอบรมทำให้ทราบว่าแนวทางปฏิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่อง National Trade Facilitation Committee มีความคล่องตัวค่อนข้างสูง รวมถึงมีการรับฟังความคิดเห็นและประสานการทำงานกับภาคเอกชนค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลในแง่ดีในด้านการพัฒนาปรับปรุงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี

3. ในด้านความร่วมมือร่วมกันในภูมิภาค และประเทศอื่น ๆ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการส่งเสริม การดำเนินงานด้าน Single Window รวมถึงการนำเอา E-Filing อาทิ e-Phyto มาสนับสนุนงานด้านพิธีการศุลกากร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยปัจจุบันมีประเทศ อาร์เจนตินา ชิลี เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ กาน่า และจาไมกา ที่มีการนำ e-Phyto มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศดังกล่าว และช่วยให้การตรวจปล่อยของมีความรวดเร็วมากขึ้น อันเป็นการนำมาซึ่งการลดเวลาและต้นทุนการดำเนินงาน รวมถึงการลดการใช้แรงงานคนในแต่ละขั้นตอน ดังนั้น หากมีการส่งเสริมให้เกิดการ Harmonize ขั้นตอนพิธีการทางด้านศุลกากรระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนา ASEAN Single Window และเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านมีระบบการดำเนินงานด้านศุลกากรเป็นไปในแบบเดียวกันกับประเทศไทย ก็จะสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำของภูมิภาคอาเซียนในด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า

4. ปัจจุบันสถานะของการดำเนินการของประเทศไทยภายใต้ TFA สามารถดำเนินการได้เพียง 2 กลุ่ม คือ CategoryA(91.6%) และ CategoryB(8.4%) ทั้งนี้ ประเทศไทยมีบทบัญญัติที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 คือ บทบัญญัติข้อ 12 ความร่วมมือด้านศุลกากร (Article 12: CustomsCooperation) ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการจัดส่งข้อมูล

5. การกำหนดอัตราการนำเข้าสินค้าขั้นต่ำเพื่อเสียภาษีศุลกากร ควรมีการกำหนดราคาที่ไม่ต่ำเกินไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยอาจนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาจัดเก็บแทนภาษีศุลกากร รวมถึงการเก็บข้อมูลด้าน Risk Management มาใช้เป็นเครื่องมือพิจารณาเพิ่มเติมในการตรวจปล่อยสินค้าของกรมศุลกากร