Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 519

ชื่อ นายศรพล ตุลยเสถียร

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ  

สังกัด สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 

ชื่อ นายณัฐพล ศรีพจนารถ

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ  

สังกัด สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 

หลักสูตร Selected Issues in the Evolving Financial Regulatory Framework (FRF)

แหล่งทุน  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF 

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ระยะเวลา 2-6 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

 

รายงานผลการฝึกอบรม