ชื่อ  นรพัชร์ อัศววัลลภ
ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด  สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ฝึกอบรมหลักสูตร Vulnerability Diagnostics
แหล่งทุน IMF STI
สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ระยะเวลา 7-18 ตุลาคม 2562

Vulnerability