นายชัยสิทธิ์  บุณยเนตร 

เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

สำนักนโยบายภาษ๊

ฝึกอบรมหลักสูตร Financial Sector Policies

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 19 - 30 สิงหาคม 2562

 

 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์