ชื่อ นางสาวกมลณิช                             นามสกุล สวัสดิ์พาณิชย์

ตำแหน่ง นิติกร                                     ระดับ ชำนาญการ

สังกัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง       กระทรวงการคลัง

ไปฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Law Academy 2019

ณ ประเทศ สิงคโปร์

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

มีกำหนดเวลา 7 วัน

 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์