ชื่อนายธนพลจันทร์เพ็ญ
เศรษฐกรชำนาญการ
สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
แหล่งทุน : กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์