ชื่อ  นางสาวบุณฑรีก์  โฆษิตานุฤทธิ์ 
ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ 
สังกัด  สำนักนโยบายการออมและการลงทุน
ฝึกอบรมหลักสูตร Financial Development in Asia and Korea
แหล่งทุน   กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง สาธารณรัฐเกาหลี
สถานที่   สาธารณรัฐเกาหลี 
ระยะเวลา    1-12 กรกฎาคม 2562