Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 53

ชื่อ น.ส. รชากานต์ เคนชมภู
ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ฝึกอบรมหลักสูตร Fiscal Analysis and Forecasting (FAF) 
แหล่งเงินทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ระยะเวลา 1 กรกฏาคม - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 ไฟล์ฉบับสมบูรณ์