ชื่อ นายยุทธภูมิ จารุเศร์นี

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ

สังกัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ชื่อหลักสูตร/สาขา การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Leadership and Strategist) ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

ระยะเวลา 12 วัน (ระหว่างวันที่ 1 - 12 กรกฎาคม 2562)

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์