ชื่อ...........สมคิด.......................นามสกุล..............บุญล้นเหลือ................. ตำแหน่ง...เศรษฐกร....   สำนัก .นโยบายเศรษฐกิจมหภาค..ระดับ...ชำนาญการพิเศษ.......สังกัด......สำนักงานเศรษฐกิจ   การคลัง…....กระทรวง…การคลัง..  ไปปฏิบัติงานให้กับ.......ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB).......ณ ประเทศ.......ฟิลิปปินส์.............ตำแหน่งที่ไปปฏิบัติงาน...ที่ปรึกษากรรมการบริหาร 1 ประจำกลุ่มออกเสียงของไทยในธนาคารพัฒนาเอเชีย..ตั้งแต่วันที่...16... เดือน...กรกฏาคม... พ.ศ. ...2560... ถึงวันที่...15... เดือน…..กรกฎาคม…พ.ศ. ...2562.......มีกำหนดเวลา....2....ปี

 ไฟล์ฉบับสมบูรณ์