ชื่อ นายกระแสร์ รังสิพล  

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ  

สังกัด สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  สำนักงานเศณษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 

ฝึกอบรมหลักสูตร Macroeconomic Forecasting 

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 3-14 สิงหาคม 2558

 

 

 

 

 

รายงานผลการฝึกอบรม