ชื่อ นางวิภารัตน์  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาค

สังกัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ชื่อหลักสูตร/สาขา การสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist) ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 

ระยะเวลา 12 วัน (ระหว่างวันที่ 17 - 28 มิถุนายน 2562)

 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์