ชื่อ นางสาวภารดี  นาคสาย

ตำแหน่ง เศรษฐกร ระดับ ชำนาญการ

สังกัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ชื่อหลักสูตร/สาขา การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปี 2562 (ทุนสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง)

ณ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน (นครเฉิงตูและเมืองฉงชิ่ง)
                                                               

ระยะเวลา        5 วัน (ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562) 

ฝึกอบรมปี 2562 ทุน HiPPS รุ่นที่ 14 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน