Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 54

ชื่อ นางสาวอภิษฎา  วานิชประเสริฐพร

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

สังกัด สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร Inclusive Growth

แหล่งทุน IMF - Singapore Regional Training Center 

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562

 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์