Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 46

ณัฏฐ์รวี กรรณุมาตร์

เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร: Seminar on Economic Policies 2019

แหล่งทุน สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ (Policy Research Institute: PRI) กระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น

สถานที่: กระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลา: 13 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562

ไฟล์ฉบับสมบรูณ์