ชื่อ นายกมลพงศ์ วิศิษฐวาณิชย์

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ

สังกัด สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร Inclusive Growth

แหล่งทุน IMF - Singapore Regional Training Center 

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562

 

รายงาน Inclusive Growth