ทุรฝึกอบรมปี 2562 หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปี 2562

วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2562

ชื่อ  นางสาวลลิตา  ละสอน

ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการ

สังกัด  สำนักนโยบายการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร : การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปี 2562

แหล่งทุน : สำนักงาน ก.พ.

สถานที่ : นครกวางโจวและเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระยะเวลา : 20 - 24 พฤษภาคม 2562

 

รายงานฉบับสมบูรณ์