Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 43

ฝึกอบรมปี 2562 ทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ทุนประเภท 2) หลักสูตร Financial Markets and Instruments
วันที่ 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562


ชื่อ  นางสาวอภิญญา เจนธัญญารักษ์
ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการ
สังกัด  สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ฝึกอบรมหลักสูตร Financial Markets and Instruments
แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ทุนประเภท 2)
สถานที่ IMF สหรัฐอเมริกา
ระยะเวลา 12 วัน (29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562)

 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์